L
&    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L*    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
k ter laan   049/04
salcia landmann   133/12
sirpa lane F   041/13
h a van langelaar  156/30
laterna magica (toverlantaarn) opstel   146/01
zarah leander F   068/27    068/40
robert lebeck (french postcards)   050/10
a lecomte (french postcards)   050/06
thomas leeflang   068/22    068/50    086/42
gerardus van leempt (opstel)  152/01
p leendertz   002/08
gerard leeu   013/03    000/06
legenda aurea (benz 1969)  011/20    086/21    091/11
franz lehar   126/12
jacob van lennep  057/01    070/02   121/12
  146/15
LENY (1971 jaren '50)  057/24    076/05
m leopold (aesopus)   013/09
ernest lessieux   054/37
lettergieten letterkastjes   087/06
charles lewinsky   133/16
lidwina van schiedam opstel  090/01
joannes liefland (utrecht)  091/24
jacob van liesvelt (liesveld)   002/02
light verse (weg ermee) opstel   115/01
lilliputters (opstel) op ansichten  148/01
gerrit van de linde jansz  013/26
p lindenhof (esopus 1797)   013/08
lithografie (kleuren)   108/12
lodewijk napoleon   053/72
lodewijk XVI   053/63     133/07
lohengrin (1903) 8x AK   030/02    030/25    030/26    092/18
londen (architectuur)   147/17
a loosjes pz   060/09
de loreley opstel   114/01
lourdes opstel   132/01
luebeck l beck (Buddenbrooks) opstel  071/01
ludwig II van Beieren   116/02
luftkrieg und literatur w g sebald (opstel)   016/01